Uzemné plánovanie

Ing. Pavol Kohár|15. januára 2019

Veľmi často sa občania stretávajú s pojmom územný plán obce, mesta či regionu, alebo zastavovací plán obce. V tomto článku si vysvetlíme čo je územný alebo zastavovací plán, kto ho vypracováva, kto ho schvaľuje ,kedy sa môže meniť , kto má povinnosť ho mať vypracovaný a  pod.

Uzemný plán je vlastne nástroj štátnej správy pre racionálny rozvoj určitého územia je to komplexná činnosť orgánov štátnej správy a stavebných úradov, ktorá rieši využitie jednotlivého územia, zásady jeho usporiadania v úzkej súvislosti s ochranou životného prostredia a hospodárskeho využitia zastavaného územia. Mal by riešiť rovnovážny vzťah medzi životným prostredím, hospodárskym rozvojom a optimálnou životnou úrovňou. Legislatívne má oporu v stavebnom zákone.

Poznáme nasledovné územné plány:

  1. Koncepcia územného rozvoja SR
  2. Koncepcia územného rozvoja regionu.
  3. Uzemný plán obce/mesta/
  4. Uzemný plán zony.

Vypracovaním územného plánu býva poverená odborne spôsobilá osoba s požadovaným vzdelaním a praxou min.3 roky/zvyčajne sú to architekti/,ktorá zloží príslušnú skúšku a je vedená na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v registri odborne spôsobilých osôb.

Príslušný pracovník po obdržaní všetkých podkladov od miestneho orgánu/VUC ,obec, mesto/vypracuje územný plán, ktorý podlieha potom schvaľovaciemu procesu. UP schvaľujú orgány samosprávy na svojich zasadaniach/miestne, či mestské zastupiteľstvá a pod .Po schválení UP je povinnosťou každého orgánu samosprávy tento UP zverejniť na úradnej tabuli, či internetovej stránka na pripomienkovanie minimálne na 30 dní.

Obec schvaľuje po pripomienkovaní územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Keďže vypracovanie územného plánu nie je lacná záležitosť, zákon určuje, povinnosť mať vypracovaný územný plán len obciam nad 2000 obyvateľov. Zo skúsenosti však vieme, že takýmto plánom disponujú aj menšie obce. A aj tá najmenšia obec má vypracovaný aspoň tzv. zastavovací plán, ktorý sa snaží dodržiavať .Tento plán si obec vypracováva väčšinou svojpomocne.

Väčšie obce a hlavne mestá mávajú ešte vypracovávané aj tzv. územné plány zony.

UP sa môže meniť či doplňať podľa požiadaviek jednotlivých občanov, či firiem. Minimálne však aspoň raz za 4 roky by sa v jednotlivých samosprávach mal príslušný územný plán aktualizovať, avšak z praxe vieme ,že sa to deje oveľa častejšie, pretože hospodársky, ekonomický a spoločenský rozvoj veľmi rýchlo napreduje a preto doplnky, či úplné zmeny územného plánovania mávajú samosprávy na rokovaniach svojich zastupiteľstiev veľmi často.

Na záver chcem skonštatovať, že územný plán a jeho striktné dodržiavanie by malo byť základným kameňom v každej spoločnosti aj keď  dennodenne sa stretávame ,že sa to tak nedeje  čiernych stavieb ,ktoré nie sú postavené v súlade s územnými plánmi je ešte stále dosť, ale to je parketa pre iné orgány a námet na iný článok.

Kontaktuj nas

Ing. Pavol Kohár

Konateľ a maklér

V oblasti realít pôsobím 15 rokov. Za toto obdobie mi rukami prešlo nespočetné množstvo realitných prípadov. Odborné znalosti si vzájomne dopĺňame s mojou manželkou, ktorá pôsobí ako znalec v odbore nehnuteľnosti.

Chcete dostávať pravidelný newsletter?

Pravidelné tipy z realitnej kuchyne, nové nehnuteľnosti na predaj či príbehy zo zákulisia práce maklérov. Nechajte nám Váš email a staňte sa súčasťou našej komunity.

Ďalšie nehnuteľnosti na predaj