Daň z nehnuteľností na rok 2020

Mária Strapcová|17. januára 2020

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dokedy treba daňové priznanie podať a zaplatiť?

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možností podať daňové priznanie elektronicky.

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľnosti sa vzťahuje na fyzické aj na právnické osoby (napr. s.r.o., a. s.)

V roku 2020 daň z nehnuteľnosti platí každý daňovník, ktorý bol v uplynulom roku – a to v rozmedzí dátumov od 2.1.2019 do 1.1.2020 (vrátane) vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane. Predmetom dane z nehnuteľnosti sú pozemky, stavby, byty alebo nebytové priestory.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Aké dokumenty sú potrebné predložiť? V závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu sa daňové priznanie podáva na predpísanom tlačive. K tomu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku ( napr. rozhodnutie o dedičstve, kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností). Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.

Kontaktuj nas

Mária Strapcová

Konateľ a manažér pobočiek

Od roku 2007 sa venujem obchodu a práci s ľuďmi. Nadväzovať nové vzťahy, budovať ich a posúvať ďalej ma neuveriteľne napĺňa. Aj preto som sa rozhodla využiť príležitosť a pokúsiť sa spoločne s kolegami vybudovať silnú značku a zázemie pre našich klientov a samozrejme pre náš tím.

Chcete dostávať pravidelný newsletter?

Pravidelné tipy z realitnej kuchyne, nové nehnuteľnosti na predaj či príbehy zo zákulisia práce maklérov. Nechajte nám Váš email a staňte sa súčasťou našej komunity.

Ďalšie nehnuteľnosti na predaj