Daň z nehnuteľností na rok 2020

Mária Strapcová|17. januára 2020

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dokedy treba daňové priznanie podať a zaplatiť?

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možností podať daňové priznanie elektronicky.

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľnosti sa vzťahuje na fyzické aj na právnické osoby (napr. s.r.o., a. s.)

V roku 2020 daň z nehnuteľnosti platí každý daňovník, ktorý bol v uplynulom roku – a to v rozmedzí dátumov od 2.1.2019 do 1.1.2020 (vrátane) vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane. Predmetom dane z nehnuteľnosti sú pozemky, stavby, byty alebo nebytové priestory.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Aké dokumenty sú potrebné predložiť? V závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu sa daňové priznanie podáva na predpísanom tlačive. K tomu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku ( napr. rozhodnutie o dedičstve, kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností). Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.

Kontaktuj nas

Mária Strapcová

Certifikovaný maklér

Od roku 2007 sa venujem obchodu a práci s ľuďmi. Nadväzovať nové vzťahy, budovať ich a posúvať ďalej ma neuveriteľne napĺňa. Aj preto som sa rozhodla využiť príležitosť a pokúsiť sa spoločne s kolegami vybudovať silnú značku a zázemie pre našich klientov.

Chcete dostávať pravidelný newsletter?

Pravidelné tipy z realitnej kuchyne, nové nehnuteľnosti na predaj či príbehy zo zákulisia práce maklérov. Nechajte nám Váš email a staňte sa súčasťou našej komunity.

Ďalšie nehnuteľnosti na predaj